Oddział w Ostrowie Wlkp.         Informacje         HydroMonitor         


Inwestycje

Zadania inwestycyjne realizowane ze środków budżetu Województwa Wielkopolskiego związanych z wyłączeniem z produkcji gruntów rolnych (dawniej FOGR)

 

Renowacja zbiornika małej retencji – zbiornik przy przepompowni Komorze, gm. Żerków” zrealizowane w 2009r.

Pompownia Komorze zlokalizowana jest w gminie Żerków w powiecie jarocińskim województwo wielkopolskie. Obiekt znajduje się u podstawy lewostronnego wału w jego km 13+978 oraz w km rzeki Warty 345+500. Pompownia Komorze od momentu wybudowania jest użytkowana jako obiekt melioracji podstawowych oraz jako zabezpieczenie przeciwpowodziowe. Zlewnie Kanału Ulgi I i Kanału Ulgi II stanowiących bezpośrednią zlewnię ciążącą na pompowni łącznie zajmują powierzchnię 13,43 km2. W momentach pojawienia się fali wezbraniowej w rzece Prośnie, w momencie zamknięcia przepustów wałowych w miejscowościach Chwałów i Prusiny, powierzchnia zlewni pompowni Komorze powiększa się do 28,93 km2. W okresach niskich wody ze zlewni pompowni Komorze odpływają do Warty i Prosny grawitacyjnie przy pomocy ośmiu przepustów wałowych z klapami zwrotnymi.

Głównym celem przeprowadzonej odbudowy zbiornika małej retencji przy przepompowni było przywrócenie jego maksymalnej pojemności koniecznej dla potrzeb magazynowania wody, przy podwyższonych spływach wód zlewniowych, i skracanie cyklu pracy pomp dla przerzutu wody z zawala, do rzeki Warty przy powodziowych jej stanach.

W ramach zadania wykonano odmulenie dna zbiornika wraz z podwyższeniem terenu w południowej partii zbiornika, ubezpieczono skarpy południowe oraz kanału, odmulono po 100 m Kanał Ulgi  i Kanał Ulgi II. 

§         Zadanie realizowano od 02.11.2009. do 26.11.2009r.

§         Zadanie ostało zrealizowane ze środków FOGR  na wartość 171.337,65 zł.

 

Zadanie „Likwidacja szkód powodziowych na wałach rzeki Prosny”, gm. Żerków zrealizowane w 2011r.

W ramach zadanie zlikwidowano 10 uszkodzeń w skarpie odwodnej wału rzeki Prosny w km 1+416 do 3+327. Wykonane prace były robotami ziemnymi na korpusie wału.

§         Zadanie realizowano od 07.10.2011r. do 21.10.2011r.

§         Koszt robót naprawczych wynosił 57.029,47 zł. Całość zadania została zrealizowana ze środków celowych powodziowych.

  

Zadanie „Likwidacja szkód powodziowych na wale rzeki Lutyni”, gm. Żerków zrealizowane w 2011r.

 W ramach zadania wykonano przesłonę przeciwfiltracyjną na przewodzie przepustu Φ 100 wraz z montażem nowej klapy zwrotnej w km 24+138 na prawobrzeżnym wale rzeki Lutyni celem zabezpieczenia korpusu wału przed przesiąkami.

§         Zadanie realizowano od 07.10.2011r. do 29.11.2011r.

§          Koszt robót wynosił 174.505,97 zł. Całość zadania została zrealizowana ze środków celowych powodziowych.

  

Zadanie „Zbiornik wodny Pokrzywnica”, gm. Opatówek, realizowane w roku 2012

Celem zadania było wykonanie niezbędnych prace na zbiorniku dla zapewnienia jego funkcjonalności. Zbiornik zrealizowano i przekazano do eksploatacji w 1978 roku. Remont płyt polegał na zastosowaniu metody, która polegała na: czyszczeniu strumieniowym pow. 500 bar powierzchni płyty oraz ręcznym skuciu masy. Następnie dokonano wypełnienia ubytków przez natryskiwanie zaprawy tylu INDUCKRET-bis i po wypełnieniu szczelin poziomych masą INDUFLEX nałożono izolację uszczelniającą typy AQUAFIN 2K, która skutecznie zapewniła odporność na działanie warunków atmosferycznych i wody.

Zakres robót i koszty inwestycji:

§         Naprawa-remont płyt żelbetowych ekranu szczelnego zapory czołowej - 3090,0 m2 i  szczelin dylatacyjnych.

§         Koszt zrealizowanych robót  -  348.720,38 zł.

§         Zadanie było realizowane w okresie od 25.09.2012r. do 19.10.2012r.

  

Zadanie  „Remont zapory czołowej Zbiornika Gołuchów” zrealizowane w 2014r.

Celem zadania było wykonanie prac naprawczych uszkodzonych umocnień i zabezpieczenie podłoża gruntowego przed dalszą degradacją wynikającą  z możliwości wnikania wody pod płyty poprzez nieszczelne dylatacje, a w niektórych przypadkach również same płyty.  

Remont betonowych umocnień skarpy odwodnej zapory czołowej Zbiornika Gołuchów polegał na:

-  dogęszczeniu korpusu w obrębie odtwarzanych płyt (usunięcie zniszczonych płyt i dylatacji , które nie kwalifikowały się do naprawy ze względu na ich stan techniczny dotyczy to 25 szt. płyt o łącznej  pow. 618,75 m2,

-  naprawie pozostałych 71 szt. płyt o pow. 1757,25 m2 wraz z wykonaniem dylatacji pomiędzy płytami, odtworzeniem dylatacji na styku z płytami naprawianymi ) oraz konserwacja barier przeciwlodowych na przelewie wieżowym.

Ponadto wykonano remont drogi technologicznej z kostki bezfazowej zlokalizowanej na koronie zapory wraz z dogęszczeniem wierzchnich warstw korpusu zapory i urządzeniami bezpieczeństwa ruchu.

§         Koszt zadania:  1.166.819,14 zł

§         Zadanie realizowano od 15.05.2014. do 17.10.2014r.

Przedsięwzięcie pn.: „ZINTEGROWANY SYSTEM MONITOROWANIA I STEROWANIA
URZĄDZENIAMI PRZECIWPOWODZIOWYMI WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO” dofinansowane przez
Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu.

Rejonowy Oddział WZMiUW w Ostrowie Wielkopolskim

ul. Dąbrowskiego 9,
63-400 Ostrów Wielkopolski

tel.fax  62 736 28 02     tel. 62 736 51 88    tel. 62 736 50 41

 

 

Strona główna    Aktualności    Zamówienia publiczne    Zatrudnienie    Galeria