Oddział w Ostrowie Wlkp.         Informacje         HydroMonitor         


O Oddziale

 

Wielkopolski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Poznaniu

 

Rejonowy Oddział w Ostrowie Wielkopolskim

 

 


 

 

Komórka terenowa Wielkopolskiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych z Poznaniu - jeden z czterech Rejonowych Oddziałów wchodzących w skład Wielkopolskiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych w Poznaniu utworzony na podstawie Uchwały Nr VIII/34/99 z dnia 22 lutego 1999 roku Sejmiku Województwa Wielkopolskiego w sprawie połączenia Wojewódzkich Zarządów Melioracji i Urządzeń Wodnych w Poznaniu, Kaliszu, Koninie, Pile, Lesznie  w jedną jednostkę budżetową pod nazwą Wielkopolski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Poznaniu.

 

W skład Rejonowego Oddziału WZMiUW w Ostrowie Wielkopolskim wchodzą następujące placówki:

1. Rejonowy Oddział w Ostrowie Wielkopolskim

2. Inspektorat w Kaliszu

3. Inspektorat w Jarocinie

4. Inspektorat w Kępnie

 

Terenem działania Rejonowego Oddziału WZMiUW w Ostrowie Wielkopolskim są powiaty : Kalisz, Ostrów Wielkopolski, Ostrzeszów, Kępno, Pleszew, Jarocin, Krotoszyn.

 

 

W oparciu o statut nadany przez Sejmik Województwa Wielkopolskiego Uchwałą Nr XXII/374/12  z dnia 25 maja 2012 roku realizuje niżej podane zadania:

1.   Koordynuje, programuje i  planuje zamierzenia w zakresie gospodarki wodnej i melioracji

2.   Opiniuje sprawy dotyczące urządzeń melioracji wodnych oraz wód w stosunku do których, zgodnie z ustawą Prawo Wodne, prawa właścicielskie pełni Marszałek Województwa

3.   Koordynuje realizację zadań z zakresu budowy i modernizacji hydrotechnicznych obiektów zabezpieczenia przeciwpowodziowego

4.   Administruje, zajmuje się utrzymaniem i eksploatacją cieków naturalnych służących rolnictwu, jezior zlokalizowanych na wodach płynących oraz urządzeń melioracji podstawowych  (rzeki, kanały, wały przeciwpowodziowe, zbiorniki wodne, przepompownie, budowle wodne, itp.)

5.   Prowadzi sprawy wynikające z zawartych umów i porozumień

6.  Prowadzi kompleksową obsługę inwestorską zadań inwestycyjnych w zakresie gospodarki wodnej, melioracji podstawowych oraz melioracji szczegółowych

7.   Opracowuje programy wieloletnie i roczne małej retencji wodnej na terenie działania Rejonowego Oddziału WZMiUW w Ostrowie Wielkopolskim

8.   Prowadzi całokształt spraw związanych z ochroną przeciwpowodziową na ciekach naturalnych służących rolnictwu oraz urządzeniach melioracji wodnych podstawowych

9.   Prowadzi ewidencję urządzeń wodno-melioracyjnych znajdujących się na obszarze działania Rejonowego Oddziału

10.   Sprawuje nadzór techniczny nad działalnością związków spółek wodnych oraz opiniuje zasadności wykonywania robót wnioskowanych przez spółki wodne do realizacji w ramach dotacji z budżetu województwa wielkopolskiego i sprawuje nadzór techniczny nad wykonaniem tych robót

11.   Administruje powierzonym mieniem

12.   Rozlicza i prowadzi windykację opłat za wykonanie inwestycji urządzeń melioracji wodnych szczegółowych realizowanych na koszt Skarbu Państwa.

 

Przedsięwzięcie pn.: „ZINTEGROWANY SYSTEM MONITOROWANIA I STEROWANIA
URZĄDZENIAMI PRZECIWPOWODZIOWYMI WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO” dofinansowane przez
Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu.

Rejonowy Oddział WZMiUW w Ostrowie Wielkopolskim

ul. Dąbrowskiego 9,
63-400 Ostrów Wielkopolski

tel.fax  62 736 28 02     tel. 62 736 51 88    tel. 62 736 50 41

 

 

Strona główna    Aktualności    Zamówienia publiczne    Zatrudnienie    Galeria