Licznik odwiedzin 7309

Aktualna pozycja » http://wzmiuw.pl/bip/ » Zarząd Poznań  

Zarząd Poznań

Ogłoszenie o naborze Nr 14/2017


                                                                                               Poznań, dnia  30 listopada 2017 r. 

Ogłoszenie Nr  14 / 2017

Wielkopolski  Zarząd  Melioracji  i  Urządzeń  Wodnych  w Poznaniu   poszukuje kandydata na stanowisko starszy inspektor  ds. administracji w pełnym wymiarze czasu pracy.

 

Zakres głównych obowiązków:

 

1.              Analiza rachunków/faktur pod względem merytorycznym dotyczących eksploatacji budynków administracyjnych Zarządu WZMiUW w Poznaniu
i podległych Inspektoratów.

2.              Sporządzenie rozliczeń dla najemców zgodnie z podpisanymi umowami.

3.              Refakturowanie kosztów eksploatacyjnych na najemców.

4.              Fakturowanie umów za najem pomieszczeń biurowych.

5.              Prowadzenie podziału przedmiotowych faktur z uwzględnieniem Wspólnego Słownika Zamówień Publicznych.

6.              Przygotowywanie ekwiwalentu za artykuły biurowe dla Zarządu WZMiUW w Poznaniu oraz podległych Inspektoratów.

7.              Prowadzenie rejestru umów eksploatacyjnych tut. Zarządu i podległych Inspektoratów.

8.              Nadzór nad sporządzaniem całokształtu dokumentacji aktowej i realizacją umów eksploatacyjnych podległych Inspektoratów.

9.              Zastępstwo w odbiorze i wysyłce poczty.

                 10.       Pobieranie i rozliczanie zaliczki na bieżące zakupy.

                11.  Prowadzenie wewnętrznej kontroli wstępnej, bieżącej i następnej w przedmiocie zagadnień wynikających z zakresu czynności oraz udział
                              w przypadku wyznaczenia przez Dyrektora w kontrolach kompleksowych  innych komórek Zarządu.

                 12.     Wykonywanie innych czynności nie wymienionych w niniejszym zakresie, a zleconych do wykonania przez Dyrektora.

 

Wymagania niezbędne:

     1. Obywatelstwo polskie.

     2.Wykształcenie wyższe kierunkowe umożliwiające wykonywanie obowiązków wynikających z treści ogłoszenia.

     3. Znajomość organizacji i zasad funkcjonowania Wielkopolskiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych w Poznaniu.

     4. Staż pracy – min. 5 lat

 

Wymagania dodatkowe:

       - wysoka kultura osobista,

       - odpowiedzialność, komunikatywność, zaangażowanie, sumienność,

       - znajomość obsługi urządzeń biurowych.

 

      Wymagane dokumenty:

      - list motywacyjny,

      - życiorys (cv),

      - kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie,

      - kopie świadectw pracy potwierdzające wymagany staż pracy,

      - kopia dwóch stron dowodu osobistego,

      - oświadczenie    kandydata   o   wyrażeniu    zgody   na   przetwarzanie   danych osobowych  do  celów  rekrutacji,

      - oświadczenie kandydata o korzystaniu w pełni  z praw publicznych,

      - oświadczenie kandydata  o niekaralności za przestępstwa popełnione umyślnie,

      - inne  dodatkowe  dokumenty  o  posiadanych  kwalifikacjach  i  umiejętnościach  wymagane  na danym stanowisku.

 

       Informacja o warunkach pracy na stanowisku:

       Pomieszczenia biurowe zlokalizowane są na II piętrze w budynku biurowym, który  jest wyposażony w windę. Praca na stanowisku to praca głównie w biurze ( kontakt

       z interesantami, zarówno osobisty, jak również telefoniczny ). System pracy 1-zmianowy,  stosowane materiały: komputer. Kwalifikacje zawodowe i zdrowotne: właściwe.

       Stanowisko spełnia wymagania przepisów bhp – opracowana jest ocena ryzyka  zawodowego.

 

      Informacja o wskaźniku zatrudnienia osób niepełnosprawnych:

       W miesiącu październiku 2017 roku wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Wielkopolskim Zarządzie Melioracji i Urządzeń Wodnych w Poznaniu, w rozumieniu

       przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób  niepełnosprawnych jest niższy niż 6%.

 

     Termin i miejsce składania ofert:

     Oferty zawierające wymienione dokumenty oraz nr ogłoszenia należy składać osobiście lub pocztą w terminie 10 dni od dnia opublikowania w BIP pod adresem: 

     Wielkopolski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Poznaniu

      Dział Organizacyjno-Administracyjny

      61-823 Poznań, ul. Piekary 17 ( II piętro, pok. 201 ) 

 

      Dodatkowe informacje:

      Dokumenty, które wpłyną do  Wielkopolskiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych w Poznaniu po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane. Kontaktować

      będziemy się tylko z kandydatami spełniającymi wymagania formalne. Osoby, których oferty zostaną odrzucone nie będą powiadamiane.

      Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu  Informacji Publicznej  wzmiuw.pl/bip oraz na tablicy informacyjnej WZMiUW 

      w Poznaniu przy ul. Piekary 17 ( II piętro ).


     Poznań,  21 grudnia 2017 r.

Informacja o wynikach naboru

Wielkopolski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Poznaniu

ul. Piekary 17, 61-823 Poznań  

             Informujemy, że w wyniku zakończenia procedury naboru na stanowisko urzędnicze (Ogłoszenie Nr 14/2017 z dnia 30 listopada 2017 roku) – starszego inspektora ds. administracji w Wielkopolskim Zarządzie Melioracji i Urządzeń Wodnych w Poznaniu wybrana została Pani:

Julita Michniacka zam. Poznań

Uzasadnienie  dokonania  wyboru:

Kandydatka spełnia wszystkie wymagania formalne, podczas rozmowy kwalifikacyjnej wykazała się dobrą znajomością wymaganych na tym stanowisku zagadnień i w opinii komisji jest najlepszą kandydatką na proponowane stanowisko.

Osoba odpowiedzialna za:
- lista zmian do podstrony BIP:
     - a.kaczynska (2017-12-21 08:53:19)
     - a.kaczynska (2017-12-21 08:53:00)
     - a.kaczynska (2017-11-30 14:46:05)
Osoba odpowiedzialna za:
- wprowadzenie informacji do podstrony BIP: (2014-07-23)
- lista zmian do podstrony BIP:
     - Użytkownik AdminHydro (2015-02-12 10:19:53)
     - Użytkownik AdminHydro (2015-02-12 09:05:03)
     - Użytkownik AdminHydro (2015-02-12 09:04:38)