Licznik odwiedzin 7320

Aktualna pozycja » http://wzmiuw.pl/bip/ » Zarząd Poznań  

Zarząd Poznań

Ogłoszenie o naborze Nr 13/2017


 

                                                                                                               Poznań, 2 października 2017 r.

 Ogłoszenie Nr 13 / 2017

Wielkopolski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Poznaniu poszukuje kandydata na stanowisko starszego inspektora ds. melioracji w Inspektoracie Wągrowiec w pełnym wymiarze czasu pracy.

 

Główne obowiązki w zakresie:

  Inwestycji melioracyjnych

1. Określenie potrzeb i programowanie inwestycji melioracyjnych.

2. Załatwianie wniosków składanych przez rolników, Agencję Nieruchomości Rolnych oraz Urzędy Gmin o wykonanie zadań inwestycji melioracyjnych na terenie działania Inspektoratu.

3. Opracowywanie materiałów do przygotowania, projektowania i rozpoczynania inwestycji w trybie wynikającym z aktualnych przepisów i zarządzeń wewnętrznych obowiązujących w WZMiUW.

4. Udział w spisywaniu danych wyjściowych do opracowywania kosztorysów inwestorskich oraz uzgadnianie szczegółowych przedmiarów robót.

5. Przygotowanie materiałów niezbędnych dla załatwienia spraw formalno-prawnych związanych z rozpoczęciem realizacji inwestycji:

a) decyzji dotyczących warunków zabudowy i zagospodarowania terenu,

b) decyzji środowiskowych uwarunkowań ,

c) zgłoszenie budowy lub decyzji pozwolenia na budowę,

d) decyzji dotyczących wycinki drzew,

e) decyzji dotyczących pozwoleń wodno-prawnych,

f) wycen wartości gruntów i odszkodowań,

g) projektów rozgraniczeń terenowych.

6. Opracowywanie okresowych analiz i informacji dotyczących realizacji inwestycji melioracyjnych na terenie działania Inspektoratu.

7.Sprawdzanie pod względem merytorycznym faktur za opracowanie zleconych map i pomiarów.

8. Udział w rozpatrywaniu skarg i zażaleń dot. przygotowania i realizacji inwestycji melioracyjnych.

      

Eksploatacji i utrzymania urządzeń melioracyjnych

1.Systematyczne nadzorowanie prawidłowości realizacji prac wynikających z zawartych umów na eksploatację i utrzymanie wód i urządzeń melioracji podstawowych.

2.Dokonywanie przeglądów stanu technicznego urządzeń piętrzących w celu planowania i programowania remontów i konserwacji urządzeń piętrzących.

3.Inicjowanie aktualizacji operatów wodno prawnych i instrukcji eksploatacyjnych budowli na terenie działalności Inspektoratu.

4.Współudział w prowadzeniu ewidencji urządzeń wodno-melioracyjnych dla terenu działania Inspektoratu.      

5.Udział w opracowywaniu zbiorczych sprawozdań i okresowych analiz z realizacji zadań w zakresie konserwacji i eksploatacji urządzeń melioracyjnych.

6. Sprawdzanie pod względem merytorycznym faktur za wykonanie prac eksploatacyjno-utrzymaniowych na ciekach i urządzeniach melioracyjnych.

7. Sprawowanie nadzoru technicznego i merytorycznego nad działalnością Spółek Wodnych i Związków Spółek Wodnych. 

8. Współpraca z Urzędami Gmin oraz Starostwem Powiatowym w sprawach dotyczących Spółek Wodnych i Związków Spółek Wodnych.

9. Uczestnictwo w Walnych Zgromadzeniach Spółek Wodnych i Związków Spółek Wodnych wraz z dopilnowaniem realizacji podjętych na nich wniosków i uchwał.

10. Opracowanie planów konserwacji urządzeń melioracji szczegółowych na podstawie uchwalonych planów pracy Spółek Wodnych i Związków Spółek Wodnych oraz zbiorczych sprawozdań i analiz z ich realizacji w skali Inspektoratu. 

11.Opracowywanie okresowych analiz z wykonania planów konserwacji urządzeń melioracji szczegółowej ze środków własnych i udzielanych dotacji.

12.Opiniowanie wniosków o dotacje  budżetu Państwa na dofinansowanie działalności Spółek Wodnych i Związków Spółek Wodnych, udział w odbiorach robót oraz koordynacja wykonawstwa robót konserwacyjnych na urządzeniach melioracji szczegółowej i podstawowej.

 

 Ponadto:

1.Prowadzenie rejestru korespondencji przychodzącej i wychodzącej.

2.Udział w innych pracach i czynnościach, związanych ze statutową działalnością Inspektoratu.

 

Wymagania niezbędne

1.Obywatelstwo polskie.

2.Wykształcenie wyższe umożliwiające wykonywanie obowiązków i zadań wymienionych w treści ogłoszenia lub nabyte doświadczenie i umiejętności w  wykonywaniu zadań i obowiązków wymienionych w treści ogłoszenia.

3.Staż pracy – min. 5 lat

4.Znajomość organizacji i zasad funkcjonowania Wielkopolskiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych w Poznaniu.

5.Znajomość programów: Word i Excel.

6.Umiejętność prowadzenia samochodu osobowego ( kat. B).

 

Wymagania dodatkowe

- umiejętność kosztorysowania (program Sykal),

- znajomość terenu,

- osoba ubiegająca się o pracę na przedmiotowym stanowisku powinna być sumienna, odpowiedzialna, komunikatywna, dyspozycyjna,

- znajomość obsługi urządzeń biurowych.

 

Wymagane dokumenty:

- list motywacyjny,

- życiorys (cv),

- kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie,

- kopie dokumentów potwierdzających staż pracy,

- kopia dwóch stron dowodu osobistego,

- oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych  do celów rekrutacji,

- oświadczenie kandydata o korzystaniu w pełni z praw publicznych,

- oświadczenie kandydata o niekaralności za przestępstwa popełnione umyślnie,

- inne dodatkowe dokumenty o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach wymagane na danym stanowisku pracy.

 

Informacja o stanowisku pracy:

Praca na stanowisku ma charakter biurowo-terenowy. System pracy 1-zmianowy, stosowane materiały: komputer. Kwalifikacje zawodowe i zdrowotne: właściwe. Stanowisko spełnia wymagania przepisów bhp – opracowana jest ocena ryzyka zawodowego.

 

Informacja o wskaźniku zatrudnienia osób niepełnosprawnych:

W miesiącu wrześniu 2017 roku wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Wielkopolskim Zarządzie Melioracji i Urządzeń Wodnych w Poznaniu, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych jest niższy niż 6%.

 

Termin i miejsce składania ofert:

Oferty zawierające wymienione dokumenty oraz nr ogłoszenia należy składać osobiście lub pocztą w terminie 10 dni od dnia opublikowania w BIP pod adresem: 

 Wielkopolski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Poznaniu

 Dział Organizacyjno-Administracyjny

 61-823 Poznań,  ul. Piekary 17 ( II piętro, pok. 201 ) 

 

Dodatkowe informacje:

Dokumenty, które wpłyną do  Wielkopolskiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych w Poznaniu po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane. Kontaktować będziemy się tylko z kandydatami spełniającymi wymagania formalne. Osoby, których oferty zostaną odrzucone nie będą powiadamiane.

Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej  new.wzmiuw.pl/bip oraz na tablicy informacyjnej WZMiUW  w Poznaniu przy ul. Piekary 17 ( II piętro ).

 


                                                                                           Poznań, dnia 23 października 2017 r.

Informacja o wynikach naboru

Wielkopolski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Poznaniu

ul. Piekary 17, 61-823 Poznań

  

             Informujemy, że w wyniku zakończenia procedury naboru na stanowisko urzędnicze  (Ogłoszenie Nr 13/2017 z dnia 2 października 2017 roku ) – starszego inspektora ds. melioracji w Inspektoracie Wągrowiec Wielkopolskiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych w Poznaniu wybrany został  Pan:

Tomasz Napiecek  zam.  w Wągrowcu

Uzasadnienie  dokonania  wyboru:

 

Kandydat spełnia wszystkie wymagania formalne, podczas rozmowy kwalifikacyjnej wykazał się dobrą znajomością wymaganych na tym stanowisku zagadnień i w opinii komisji jest najlepszym kandydatem na proponowane stanowisko.

Osoba odpowiedzialna za:
- lista zmian do podstrony BIP:
     - a.kaczynska (2017-10-23 13:09:12)
     - AdminWZMiUW (2017-10-19 09:42:30)
     - a.kaczynska (2017-10-02 13:22:29)
Osoba odpowiedzialna za:
- wprowadzenie informacji do podstrony BIP: (2014-07-23)
- lista zmian do podstrony BIP:
     - Użytkownik AdminHydro (2015-02-12 10:19:53)
     - Użytkownik AdminHydro (2015-02-12 09:05:03)
     - Użytkownik AdminHydro (2015-02-12 09:04:38)