Licznik odwiedzin 7299

Aktualna pozycja » http://wzmiuw.pl/bip/ » Zarząd Poznań  

Zarząd Poznań

Ogłoszenie o naborze Nr 12/2017


 

                                                                                                              Poznań, 2 października 2017 r.

Ogłoszenie o naborze nr 12/2017

Wielkopolski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Poznaniu poszukuje kandydata na stanowisko podinspektora ds. melioracji w Inspektoracie Nowy Tomyśl w pełnym wymiarze czasu pracy.

 

  Miejsce pracy: teren działania Inspektoratu Nowy Tomyśl

 

Zakres obowiązków:

1. Prowadzenie ewidencji urządzeń wodno-melioracyjnych i opracowanie sprawozdań w tym zakresie.        

2. Współudział w opracowaniu rocznego planu konserwacji robót melioracji szczegółowych, oraz dokonywanie kwartalnych analiz z wykonania robót dokonanych w oparciu o dane    ze Spółek Wodnych.

3. Opracowywanie rocznej analizy wykonawstwa konserwacji urządzeń melioracji szczegółowych oraz oceny działalności spółek wodnych działających na terenie Inspektoratu Nowy Tomyśl.

4.  Opracowywanie corocznych sprawozdań GUS z zakresu melioracji.

5.  Uczestnictwo w Walnych Zgromadzeniach Spółek Wodnych i ich związków.

6. Kontrola wykorzystania dotacji Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego oraz Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego do działalności Spółek Wodnych i ich Związków wraz z kontrolą wykonywanych robót konserwacyjnych urządzeń melioracji szczegółowych w ramach przyznanych dotacji.

7. Koordynowanie realizacji wykonawstwa robót konserwacyjnych na urządzeniach melioracji szczegółowych i podstawowych celem zapewnienia właściwej ich eksploatacji.            

 8. Dokonywanie uzgodnień miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, decyzji o warunkach zabudowy oraz innych wniosków pod względem kolizji z istniejącymi i planowanymi urządzeniami melioracyjnymi będącymi na ewidencji Inspektoratu.

 9. Prowadzenie spraw związanych z budową i renowacją małych zbiorników wodnych oraz pełnienie nadzoru nad ich realizacją, udział w odbiorze końcowym wykonanych robót i końcowym rozliczeniu robót dofinansowanych z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych.

10. Prowadzenie spraw wynikających z zawartych umów i porozumień.

11. Obsługa i kontrola sieci monitoringu na urządzeniach wodnych.

12. Wykonywanie innych czynności wyżej nie wymienionych, a zleconych do wykonania przez Dyrektora lub kierownika Inspektoratu.

 

Wymagania niezbędne

- dobry stan zdrowia,

- wykształcenie: - wyższe; preferowane wykształcenie kierunkowe umożliwiające wykonywanie obowiązków i zadań wymienionych w treści ogłoszenia lub nabyte doświadczenie i umiejętności  w  wykonywaniu tych zadań i obowiązków wymienionych w treści ogłoszenia,

- znajomość programów: Word i Excel, programu kosztorysowego Sykal

- umiejętność prowadzenia samochodu osobowego ( kat. B).

 

Wymagania dodatkowe

- znajomość terenu,

- osoba ubiegająca się o pracę na przedmiotowym stanowisku powinna być sumienna, odpowiedzialna, komunikatywna, dyspozycyjna.

 

Wymagane dokumenty:

- list motywacyjny,

- życiorys – curriculum vitae,

- kopia dwóch stron dowodu osobistego,

- kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie,

- oświadczenie kandydata o korzystaniu w pełni z praw publicznych,

- oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celu rekrutacji,

- oświadczenie kandydata o niekaralności.

 

Informacja o stanowisku pracy:

System pracy 1-zmianowy, stosowane materiały: komputer. Kwalifikacje zawodowe i zdrowotne: właściwe. Stanowisko spełnia wymagania przepisów bhp – opracowana jest ocena ryzyka zawodowego.

 

Informacja o wskaźniku zatrudnienia osób niepełnosprawnych:

W miesiącu wrześniu 2017 roku wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Wielkopolskim Zarządzie Melioracji i Urządzeń Wodnych w Poznaniu, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych jest niższy niż 6%.

 

Termin i miejsce składania ofert:

Oferty zawierające wymienione dokumenty oraz nr ogłoszenia należy składać osobiście lub pocztą w terminie 10 dni od dnia opublikowania w BIP pod adresem: 

 Wielkopolski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Poznaniu

 Dział Organizacyjno-Administracyjny

 61-823 Poznań, ul. Piekary 17 ( II piętro, pok. 201 ) 

 

Dodatkowe informacje:

Dokumenty, które wpłyną do Wielkopolskiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych w Poznaniu po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane. Kontaktować będziemy się tylko z kandydatami spełniającymi wymagania formalne. Osoby, których oferty zostaną odrzucone nie będą powiadamiane.

Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej  new.wzmiuw.pl/bip oraz na tablicy informacyjnej WZMiUW w Poznaniu przy ul. Piekary 17 ( II piętro ).


 

                                           Poznań, dnia 23 października 2017 r.

 

Informacja o wynikach naboru

Wielkopolski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Poznaniu

ul. Piekary 17, 61-823 Poznań

  

             Informujemy, że w wyniku zakończenia procedury naboru na stanowisko urzędnicze (Ogłoszenie Nr 12/2017 z dnia 2 października 2017 roku ) – podinspektora ds. melioracji w Inspektoracie Nowy Tomyśl Wielkopolskiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych w Poznaniu wybrany został  Pan:

Jacek Jągowski zam. w Nowym Tomyślu

Uzasadnienie  dokonania  wyboru:

Kandydat spełnia wszystkie wymagania formalne, podczas rozmowy kwalifikacyjnej wykazał się dobrą znajomością wymaganych na tym stanowisku zagadnień i w opinii komisji jest najlepszym kandydatem na proponowane stanowisko.

Osoba odpowiedzialna za:
- lista zmian do podstrony BIP:
     - a.kaczynska (2017-10-23 13:14:00)
     - a.kaczynska (2017-10-02 13:10:32)
     - a.kaczynska (2017-10-02 13:08:57)
Osoba odpowiedzialna za:
- wprowadzenie informacji do podstrony BIP: (2014-07-23)
- lista zmian do podstrony BIP:
     - Użytkownik AdminHydro (2015-02-12 10:19:53)
     - Użytkownik AdminHydro (2015-02-12 09:05:03)
     - Użytkownik AdminHydro (2015-02-12 09:04:38)