Licznik odwiedzin 7290

Aktualna pozycja » http://wzmiuw.pl/bip/ » Zarząd Poznań  

Zarząd Poznań

Ogłoszenie o naborze Nr 11/2017


                                                                                           

   Poznań, dnia 28.08.2017 r.  

Ogłoszenie Nr  11 / 2017

Wielkopolski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Poznaniu poszukuje kandydata na stanowisko podinspektora ds. administracji w pełnym wymiarze czasu pracy.

 

Zakres głównych obowiązków:

1. Obsługa sekretariatu Zarządu zgodnie z obowiązującą instrukcją kancelaryjną.

2. Prowadzenie rejestru korespondencji wpływającej do Zarządu i jej rozdział do odpowiednich działów zgodnie  z dekretacją Dyrektora.

3. Przyjmowanie i nadawanie faksów.

4. Obsługa poczty elektronicznej.

5. Prowadzenie ewidencji delegacji służbowych.

6. Prowadzenie książki kontroli i przedkładanie do wpisów osobom kontrolującym.

7. Prowadzenie rejestru skarg i wniosków oraz nadzór nad terminowym ich załatwieniem przez zainteresowane działy.

8. Rozdział czasopism i codziennej prasy.

9. Prowadzenie wewnętrznej kontroli wstępnej i bieżącej w przedmiocie zagadnień wynikających z zakresu czynności oraz udział w przypadku wyznaczenia przez Dyrektora w kontrolach wewnętrznych innych komórek Zarządu.

10. Wykonywanie innych czynności wyżej nie wymienionych, a zleconych do wykonania przez Dyrektora lub kierownika działu.

 

Wymagania niezbędne:

1. Obywatelstwo polskie.

2.Wykształcenie wyższe kierunkowe umożliwiające wykonywanie obowiązków wynikających z treści ogłoszenia.

3. Znajomość organizacji i zasad funkcjonowania Wielkopolskiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych w Poznaniu.

     

Wymagania dodatkowe:

- wysoka kultura osobista,

- odpowiedzialność, komunikatywność, zaangażowanie, sumienność,

- znajomość obsługi urządzeń biurowych.

 

Wymagane dokumenty:

- list motywacyjny,

- życiorys (cv),

- kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie,

- kopia dwóch stron dowodu osobistego,

- oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji,

- oświadczenie kandydata o korzystaniu w pełni  z praw publicznych,

- oświadczenie kandydata  o niekaralności za przestępstwa popełnione umyślnie,

- inne  dodatkowe  dokumenty  o  posiadanych  kwalifikacjach  i  umiejętnościach wymagane  na danym stanowisku.

 

Informacja o warunkach pracy na stanowisku:

Pomieszczenia biurowe zlokalizowane są na II piętrze w budynku biurowym, który jest wyposażony w windę. Praca na stanowisku to praca głównie w biurze (kontakt z interesantami, zarówno osobisty, jak również telefoniczny ). System pracy 1-zmianowy, stosowane materiały: komputer. Kwalifikacje zawodowe i zdrowotne: właściwe. Stanowisko spełnia wymagania przepisów bhp – opracowana jest ocena ryzyka zawodowego.

 

Informacja o wskaźniku zatrudnienia osób niepełnosprawnych:

W miesiącu lipcu 2017 roku wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Wielkopolskim Zarządzie Melioracji i Urządzeń Wodnych w Poznaniu, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych jest niższy niż 6%.

 

Termin i miejsce składania ofert:

Oferty zawierające wymienione dokumenty oraz nr ogłoszenia należy składać osobiście lub pocztą w terminie 10 dni od dnia opublikowania w BIP pod adresem: 

Wielkopolski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Poznaniu

Dział Organizacyjno-Administracyjny

61-823 Poznań, ul. Piekary 17 ( II piętro, pok. 201 ) 

 

Dodatkowe informacje:

Dokumenty, które wpłyną do  Wielkopolskiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych w Poznaniu po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane. Kontaktować będziemy się tylko z kandydatami spełniającymi wymagania formalne. Osoby, których oferty zostaną odrzucone nie będą powiadamiane.

Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej  wzmiuw.pl/bip oraz na tablicy informacyjnej WZMiUW w Poznaniu przy ul. Piekary 17 ( II piętro ).

Osoba odpowiedzialna za:
- lista zmian do podstrony BIP:
     - AdminROOs (2017-09-08 13:44:40)
     - a.kaczynska (2017-08-28 12:06:28)
     - a.kaczynska (2017-08-28 12:06:02)
Osoba odpowiedzialna za:
- wprowadzenie informacji do podstrony BIP: (2014-07-23)
- lista zmian do podstrony BIP:
     - Użytkownik AdminHydro (2015-02-12 10:19:53)
     - Użytkownik AdminHydro (2015-02-12 09:05:03)
     - Użytkownik AdminHydro (2015-02-12 09:04:38)