Licznik odwiedzin 7304

Aktualna pozycja » http://wzmiuw.pl/bip/ » Zarząd Poznań  

Zarząd Poznań

Ogłoszenie o naborze Nr 10/2017


Poznań, dnia 4 sierpnia 2017 r.

 Ogłoszenie Nr 10 / 2017

Wielkopolski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Poznaniu poszukuje kandydata na stanowisko podinspektora ds. melioracyjnych w Inspektoracie Gniezno w pełnym wymiarze czasu pracy.

Miejsce pracy: teren działania Inspektoratu Gniezno

Zakres obowiązków:

1. Prowadzenie ewidencji urządzeń wodno-melioracyjnych i opracowanie sprawozdań w tym w tym zakresie.

2. Współudział w opracowaniu rocznego planu konserwacji robót melioracji szczegółowych, oraz dokonywanie kwartalnych analiz z wykonania robót dokonanych w oparciu o dane ze Spółek Wodnych

3. Opracowanie rocznej analizy wykonawstwa konserwacji urządzeń melioracji szczegółowych oraz oceny działalności spółek wodnych działających na terenie Inspektoratu Gniezno

4.  Opracowanie corocznych sprawozdań GUS z zakresu melioracji

5.  Uczestnictwo w Walnych Zgromadzeniach Spółek Wodnych i ich związków.

6.  Kontrola wykorzystania dotacji Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego oraz Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego do działalności Spółek Wodnych i ich Związków wraz z kontrolą wykonywanych robót konserwacyjnych urządzeń melioracji szczegółowych w ramach przyznanych dotacji.

7.  Koordynowanie realizacji wykonawstwa robót konserwacyjnych na urządzeniach melioracji szczegółowych i podstawowych celem zapewnienia właściwej ich eksploatacji.

8.  Dokonywanie uzgodnień miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, decyzjach o warunkach zabudowy oraz innych wniosków pod względem kolizji z istniejącymi i planowanymi urządzeniami melioracyjnymi będącymi na ewidencji Inspektoratu.

9. Prowadzenie spraw związanych z budową i renowacją małych zbiorników wodnych oraz pełnienie nadzoru nad ich realizacją, udział w odbiorze końcowym wykonanych robót i końcowym rozliczeniu robót dofinansowanych z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych.

10.  Prowadzenie spraw wynikających z zawartych umów i porozumień.

11.  Wykonywanie czynności związanych z działalnością administracyjną Inspektoratu Gniezno tj.:

 - prowadzenie spraw związanych z korespondencją przychodzącą i wychodzącą,

 - prowadzenie książki wyjazdów służbowych,

 - prowadzenie rejestru i wydawanie kart drogowych,

 - wykonanie miesięcznych sprawozdań z czasu pracy kierowcy, zużytego paliwa i przebiegu km samochodu służbowego, ewidencji czasu pracy pracowników Inspektoratu,

 - przyjmowanie i przekazanie do WZMiUW w Poznaniu rachunków za usługi wykonane na rzecz Inspektoratu,

 - prowadzenie archiwum zakładowego.

 

Wymagania niezbędne:

- wykształcenie: - wyższe; preferowane wykształcenie kierunkowe umożliwiające wykonywanie obowiązków i zadań wymienionych w treści ogłoszenia lub nabyte doświadczenie i umiejętności  w  wykonywaniu tych zadań i obowiązków wymienionych w treści ogłoszenia,

- dobry stan zdrowia,

- znajomość programów: Word i Excel,

- umiejętność prowadzenia samochodu osobowego ( kat. B).

 

Wymagania dodatkowe:

- znajomość terenu,

- osoba ubiegająca się o pracę na przedmiotowym stanowisku powinna być sumienna, odpowiedzialna, komunikatywna, dyspozycyjna.

 

Wymagane dokumenty:

- list motywacyjny,

- życiorys – curriculum vitae,

- kopia dwóch stron dowodu osobistego,

- kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie,

- oświadczenie kandydata o korzystaniu w pełni z praw publicznych,

- oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celu rekrutacji,

- oświadczenie kandydata o niekaralności.

 

Informacja o stanowisku pracy:

System pracy 1-zmianowy, stosowane materiały: komputer. Kwalifikacje zawodowe i zdrowotne: właściwe. Stanowisko spełnia wymagania przepisów bhp – opracowana jest ocena ryzyka zawodowego.

Informacja o wskaźniku zatrudnienia osób niepełnosprawnych:

W miesiącu lipcu 2017 roku wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych  w Wielkopolskim Zarządzie Melioracji i Urządzeń Wodnych w Poznaniu, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych jest niższy niż 6%.

 

Termin i miejsce składania ofert:

Oferty zawierające wymienione dokumenty oraz nr ogłoszenia należy składać osobiście lub pocztą w terminie 10 dni od dnia opublikowania w BIP pod adresem: 

Wielkopolski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Poznaniu

Dział Organizacyjno-Administracyjny

61-823 Poznań, ul. Piekary 17 ( II piętro, pok. 201 ) 

 

Dodatkowe informacje:

Dokumenty, które wpłyną do Wielkopolskiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych w Poznaniu po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane. Kontaktować będziemy się tylko z kandydatami spełniającymi wymagania formalne. Osoby, których oferty zostaną odrzucone nie będą powiadamiane.

Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej  wzmiuw.pl/bip oraz na tablicy informacyjnej WZMiUW w Poznaniu przy ul. Piekary 17 ( II piętro ).


                                                                                                 Poznań, dnia 28 sierpnia 2017 r.

Informacja o wynikach naboru

Wielkopolski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Poznaniu

ul. Piekary 17, 61-823 Poznań

 

             Informujemy, że w wyniku zakończenia procedury naboru na stanowisko urzędnicze (Ogłoszenie Nr 10/2017 z dnia 04 sierpnia 2017 roku ) – podinspektora ds. melioracji w Wielkopolskim Zarządzie Melioracji i Urządzeń Wodnych w Poznaniu Inspektorat Gniezno wybrany został  Pan:

Piotr Berlik zam. w Napoleonowie

Uzasadnienie  dokonania  wyboru:

Kandydat spełnia wszystkie wymagania formalne, podczas rozmowy kwalifikacyjnej wykazał  się dobrą znajomością wymaganych na tym stanowisku zagadnień i w opinii komisji jest najlepszym kandydatem na proponowane stanowisko.

 

 

Osoba odpowiedzialna za:
- lista zmian do podstrony BIP:
     - a.kaczynska (2017-08-28 11:59:26)
     - a.kaczynska (2017-08-28 11:40:42)
     - a.kaczynska (2017-08-28 11:39:04)
Osoba odpowiedzialna za:
- wprowadzenie informacji do podstrony BIP: (2014-07-23)
- lista zmian do podstrony BIP:
     - Użytkownik AdminHydro (2015-02-12 10:19:53)
     - Użytkownik AdminHydro (2015-02-12 09:05:03)
     - Użytkownik AdminHydro (2015-02-12 09:04:38)