Licznik odwiedzin 7308

Aktualna pozycja » http://wzmiuw.pl/bip/ » Zarząd Poznań  

Zarząd Poznań

Ogłoszenie o naborze Nr 9/2017


 

                                                                        Poznań, dnia 4 sierpnia 2017 r.

Ogłoszenie Nr 9 / 2017

Wielkopolski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Poznaniu poszukuje kandydata na stanowisko specjalisty ds. administracji w pełnym wymiarze czasu pracy.

 

Zakres głównych obowiązków:

1.      Analiza rachunków/faktur pod względem merytorycznym dotyczących eksploatacji budynków administracyjnych Zarządu WZMiUW w Poznaniu i podległych Inspektoratów.

2.      Sporządzenie rozliczeń dla najemców zgodnie z podpisanymi umowami.

3.      Refakturowanie kosztów eksploatacyjnych na najemców.

4.      Fakturowanie umów za najem pomieszczeń biurowych.

5.      Prowadzenie podziału przedmiotowych faktur z uwzględnieniem Wspólnego Słownika Zamówień Publicznych.

6.      Przygotowywanie ekwiwalentu za artykuły biurowe dla Zarządu WZMiUW w Poznaniu oraz podległych Inspektoratów.

7.      Prowadzenie rejestru umów eksploatacyjnych tut. Zarządu i podległych Inspektoratów.

8.      Nadzór nad sporządzaniem całokształtu dokumentacji aktowej i realizacją umów eksploatacyjnych podległych Inspektoratów.

9.      Zastępstwo w odbiorze i wysyłce poczty.

10.  Pobieranie i rozliczanie zaliczki na bieżące zakupy.

11.  Prowadzenie wewnętrznej kontroli wstępnej, bieżącej i następnej w przedmiocie zagadnień wynikających z zakresu czynności oraz udział w przypadku wyznaczenia przez Dyrektora w kontrolach kompleksowych innych komórek Zarządu.

12.  Wykonywanie innych czynności nie wymienionych w niniejszym zakresie, a zleconych do wykonania przez kierownika działu.

 

Wymagania niezbędne:

1. Obywatelstwo polskie.

2.Wykształcenie wyższe kierunkowe umożliwiające wykonywanie obowiązków wynikających z treści ogłoszenia.

3. Staż pracy – min. 5 lat

4. Znajomość organizacji i zasad funkcjonowania Wielkopolskiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych w Poznaniu.

 

Wymagania dodatkowe:

- wysoka kultura osobista,

- odpowiedzialność, komunikatywność, zaangażowanie, sumienność,

- znajomość obsługi urządzeń biurowych.

 

Wymagane dokumenty:

- list motywacyjny,

- życiorys (cv),

- kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie,

- kopie świadectw pracy potwierdzające wymagany staż pracy,

- kopia dwóch stron dowodu osobistego,

- oświadczenie    kandydata   o   wyrażeniu    zgody   na   przetwarzanie   danych    osobowych  do  celów  rekrutacji,

- oświadczenie kandydata o korzystaniu w pełni  z praw publicznych,

- oświadczenie kandydata  o niekaralności za przestępstwa popełnione umyślnie,

- inne  dodatkowe  dokumenty  o  posiadanych  kwalifikacjach  i  umiejętnościach  wymagane  na danym stanowisku.

 

Informacja o warunkach pracy na stanowisku:

Pomieszczenia biurowe zlokalizowane są na II piętrze w budynku biurowym, który jest wyposażony w windę. Praca na stanowisku to praca głównie w biurze ( kontakt z interesantami, zarówno osobisty, jak również telefoniczny ). System pracy 1-zmianowy, stosowane materiały: komputer. Kwalifikacje zawodowe i zdrowotne: właściwe.    Stanowisko spełnia wymagania przepisów bhp – opracowana jest ocena ryzyka zawodowego.

 

Informacja o wskaźniku zatrudnienia osób niepełnosprawnych:

W miesiącu lipcu 2017 roku wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Wielkopolskim Zarządzie Melioracji i Urządzeń Wodnych w Poznaniu, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych jest niższy niż 6%.

 

Termin i miejsce składania ofert:

Oferty zawierające wymienione dokumenty oraz nr ogłoszenia należy składać osobiście  lub pocztą w terminie 10 dni od dnia opublikowania w BIP pod adresem: 

Wielkopolski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Poznaniu

Dział Organizacyjno-Administracyjny

61-823 Poznań, ul. Piekary 17 ( II piętro, pok. 201 ) 

 

Dodatkowe informacje:

Dokumenty które wpłyną do  Wielkopolskiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych w Poznaniu po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane. Kontaktować będziemy się tylko z kandydatami spełniającymi wymagania formalne. Osoby, których oferty zostaną odrzucone nie będą powiadamiane.

Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej  wzmiuw.pl/bip oraz na tablicy informacyjnej WZMiUW w Poznaniu przy ul. Piekary 17 ( II piętro ).


  Poznań, dnia 28 sierpnia 2017 r.

Informacja o wynikach naboru

Wielkopolski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Poznaniu

ul. Piekary 17, 61-823 Poznań

 

             Informujemy, że w wyniku zakończenia procedury naboru na stanowisko urzędnicze (Ogłoszenie Nr 9/2017 z dnia 04 sierpnia 2017 roku ) – specjalisty ds. administracji w Wielkopolskim Zarządzie Melioracji i Urządzeń Wodnych w Poznaniu wybrany został  Pan:

 

Tomasz Nowaczyk zam. w Poznaniu

Uzasadnienie  dokonania  wyboru:

Kandydat  spełnia wszystkie wymagania formalne, podczas rozmowy kwalifikacyjnej wykazał  się dobrą znajomością wymaganych na tym stanowisku zagadnień i w opinii komisji jest najlepszym kandydatem na proponowane stanowisko.

 

 

Osoba odpowiedzialna za:
- lista zmian do podstrony BIP:
     - a.kaczynska (2017-08-28 11:25:21)
     - a.kaczynska (2017-08-04 07:46:36)
     - a.kaczynska (2017-08-04 07:44:14)
Osoba odpowiedzialna za:
- wprowadzenie informacji do podstrony BIP: (2014-07-23)
- lista zmian do podstrony BIP:
     - Użytkownik AdminHydro (2015-02-12 10:19:53)
     - Użytkownik AdminHydro (2015-02-12 09:05:03)
     - Użytkownik AdminHydro (2015-02-12 09:04:38)