Licznik odwiedzin 7321

Aktualna pozycja » http://wzmiuw.pl/bip/ » Zarząd Poznań  

Zarząd Poznań

Ogłoszenie o naborze Nr 8/2017


                                           

             Poznań, 18 lipca 2017 r.

 

Ogłoszenie Nr 8 / 2017

Wielkopolski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Poznaniu poszukuje kandydata na stanowisko specjalisty ds. konserwacji w pełnym wymiarze czasu pracy.

 

Zakres głównych obowiązków:

1.      Prowadzenie  ewidencji wód, urządzeń melioracji wodnych oraz zmeliorowanych gruntów  - zbiorczej dla WZMiUW  Poznań.

2.      Prowadzenie ewidencji wód, urządzeń melioracji wodnych oraz zmeliorowanych  gruntów - dla Inspektoratów WZMiUW podległych bezpośrednio WZMiUW  Poznań.

3.      Nadzór i kontrola nad prowadzoną przez Rejonowe Oddziały i Inspektoraty WZMiUW ewidencją urządzeń wodno-melioracyjnych oraz prowadzenie zbiorczej książki ewidencyjnej urządzeń wodno-melioracyjnych województwa wielkopolskiego wraz z uzgadnianiem zmian ewidencyjnych.

4.      Występowanie do Organów państwowych i Samorządowych z wnioskami o zdjęcie z ewidencji urządzeń melioracyjnych.

5.      Opiniowanie projektów podziału działek będących własnością Skarbu Państwa – w zarządzie WZMiUW.

6.      Występowanie o zmiany zapisów w ewidencji gruntów i budynków.

7.      Prowadzenie zagadnień związanych z ujawnieniem nieruchomości Skarbu Państwa.

8.      Prowadzenie uzgodnień z Wojewódzkim Ośrodkiem Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w zakresie tworzenia baz danych ewidencji wód dla powiatów.

9.      Terminowe załatwianie skarg, pism, sprawozdań, analiz, opinii i informacji wynikających z zakresu czynności.

10.  Prowadzenie kontroli wewnętrznych w przedmiocie zagadnień wynikających z zakresu czynności, zgodnie z obowiązującymi zarządzeniami i przepisami w Inspektoratach

      i Rejonowych Oddziałach.

11.  Terminowe opracowywanie sprawozdań , analiz okresowych i rocznych informacji w zakresie dotyczącym działu dla całego województwa.

12.  Wykonywanie wszystkich innych bezpośrednich poleceń kierownika działu.

 

Wymagania niezbędne:

1. Obywatelstwo polskie.

2.Wykształcenie wyższe w kierunku gospodarki wodnej i wodnych melioracji, rolnictwo, geodezja lub inne umożliwiające wykonywanie obowiązków wynikających z treści ogłoszenia.

3. Minimum 5-letni staż pracy. 

4. Znajomość organizacji i zasad funkcjonowania Wielkopolskiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych w Poznaniu.

5. Znajomość Prawa wodnego.

    

Wymagania dodatkowe:

- wysoka kultura osobista,

- odpowiedzialność, komunikatywność, zaangażowanie, sumienność,

- znajomość obsługi urządzeń biurowych.

 

Wymagane dokumenty:

- list motywacyjny,

- życiorys (cv),

- kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie,

- kopia dwóch stron dowodu osobistego,

- oświadczenie    kandydata   o   wyrażeniu    zgody   na   przetwarzanie   danych      osobowych  do  celów  rekrutacji,

- oświadczenie kandydata o korzystaniu w pełni  z praw publicznych,

- oświadczenie kandydata  o niekaralności za przestępstwa popełnione umyślnie,

- inne  dodatkowe  dokumenty  o  posiadanych  kwalifikacjach  i  umiejętnościach  wymagane  na danym stanowisku.

 

Informacja o warunkach pracy na stanowisku:

Pomieszczenia biurowe zlokalizowane są na III piętrze w budynku biurowym, który jest wyposażony w windę. Praca na stanowisku to praca głównie w biurze ( kontakt z interesantami, zarówno osobisty, jak również telefoniczny ). System pracy 1-zmianowy, stosowane materiały: komputer. Kwalifikacje zawodowe i zdrowotne: właściwe. Stanowisko spełnia wymagania przepisów bhp – opracowana jest ocena ryzyka zawodowego.

Informacja o wskaźniku zatrudnienia osób niepełnosprawnych:

W miesiącu czerwcu 2017 roku wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Wielkopolskim Zarządzie Melioracji i Urządzeń Wodnych w Poznaniu, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych jest niższy niż 6%.

Termin i miejsce składania ofert:

Oferty zawierające wymienione dokumenty oraz nr ogłoszenia należy składać osobiście lub pocztą w terminie 10 dni od dnia opublikowania w BIP pod adresem: 

Wielkopolski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Poznaniu

Dział Organizacyjno-Administracyjny

61-823 Poznań, ul. Piekary 17 ( II piętro, pok. 201 ) 

 

Dodatkowe informacje:

Dokumenty, które wpłyną do  Wielkopolskiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych w Poznaniu po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane. Kontaktować będziemy się tylko z kandydatami spełniającymi wymagania formalne. Osoby, których oferty zostaną odrzucone nie będą powiadamiane.

 Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej  wzmiuw.pl/bip oraz na tablicy informacyjnej WZMiUW w Poznaniu przy ul. Piekary 17 ( II piętro ).


Poznań, dnia 2 sierpnia 2017 r.

Informacja o wynikach naboru

Wielkopolski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Poznaniu

ul. Piekary 17, 61-823 Poznań  

             Informujemy, że w wyniku zakończenia procedury naboru na stanowisko urzędnicze (Ogłoszenie Nr 8/2017 z dnia 18 lipca 2017 roku) – specjalisty ds. konserwacji w Wielkopolskim Zarządzie Melioracji i Urządzeń Wodnych w Poznaniu nie doszło do zatrudnienia żadnego kandydata.  

 

Uzasadnienie nie dokonania wyboru:

Kandydatka złożyła rezygnację z udziału w procesie rekrutacji. Nabór pozostaje bez rozstrzygnięcia. 

Osoba odpowiedzialna za:
- lista zmian do podstrony BIP:
     - a.kaczynska (2017-08-02 12:13:32)
     - a.kaczynska (2017-08-02 12:10:20)
     - a.kaczynska (2017-08-02 12:08:57)
Osoba odpowiedzialna za:
- wprowadzenie informacji do podstrony BIP: (2014-07-23)
- lista zmian do podstrony BIP:
     - Użytkownik AdminHydro (2015-02-12 10:19:53)
     - Użytkownik AdminHydro (2015-02-12 09:05:03)
     - Użytkownik AdminHydro (2015-02-12 09:04:38)