Licznik odwiedzin 7292

Aktualna pozycja » http://wzmiuw.pl/bip/ » Zarząd Poznań  

Zarząd Poznań

Ogłoszenie o naborze Nr 7/2017


Poznań, 30 czerwca 2017 r.

 

 Ogłoszenie Nr  7 / 2017

Wielkopolski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Poznaniu poszukuje kandydata na stanowisko Kierownika Działu Przygotowania i Realizacji Inwestycji Melioracyjnych w pełnym wymiarze czasu pracy.

 

Zakres głównych obowiązków:

1.Kierowanie  całokształtem pracy działu PRIM, przydzielanie  zadań poszczególnym pracownikom, egzekwowanie  wydanych poleceń, składanie  sprawozdań z pracy działu oraz wniosków do Dyrekcji WZMiUW w sprawach nie cierpiących zwłoki i wymagających szybkich decyzji.

2. Współudział w przygotowywaniu projektów perspektywicznych i planów rocznych inwestycji melioracyjnych na terenie Województwa Wielkopolskiego.

3. Współpraca ze specjalistycznymi jednostkami i biurami projektowymi oraz instytucjami naukowymi w zakresie melioracji, ochrony środowiska i gospodarki wodnej.

4. Nadzór nad technicznym zabezpieczeniem dokumentacji projektowo-kosztorysowej,   dokumentacji studialnej i ekspertyz w zakresie melioracji i gospodarki wodnej.

5. Współudział w planowaniu i rozliczaniu środków na dokumentację i obsługę geodezyjną, wykupy i wywłaszczenia.

6. Prowadzenie szkoleń zawodowych, udzielanie instruktażu pracownikom działu PRIM oraz Rejonowych Oddziałów i Inspektoratów.

7. Rozpatrywanie skarg i zażaleń dotyczących problematyki melioracyjnej.

8. Udział w kontrolach kompleksowych RO WZMiUW oraz Inspektoratów.

9. Przygotowywanie niezbędnych materiałów i organizacja przetargów na przygotowanie i realizację robót melioracyjnych i gospodarki wodnej.

10. Zlecanie wykonawstwa robót z zakresu inwestycji melioracyjnych i gospodarki wodnej,  zawieranie umowy o wykonanie przedmiotowych robót.

11. Udział w spotkaniach zimowych z użytkownikami.

12. Udział w odbiorach końcowych zadań melioracyjnych i gospodarki wodnej.

13. Wyrywkowa kontrola działalności inspektorów nadzoru w kontekście zasad określonych w Prawie Budowlanym.

14. Przestrzeganie obowiązujących w pionie służby melioracyjnej zarządzeń i przepisów prawnych.

15. Nadzór nad rozliczaniem inwestycji oddanych do użytkowania, naliczaniem opłat  melioracyjnych zainteresowanym za wykonanie urządzenia melioracji szczegółowych oraz sporządzaniem wykazów opłat i przekazywaniem do działu FK celem poboru i windykacji należności.

16. Współpraca z Działem Planowania oraz odpowiednimi Departamentami Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego i Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego.

 

Wymagania niezbędne

1.Obywatelstwo polskie.

2.Wykształcenie wyższe kierunkowe: melioracja, gospodarka wodna, inżynieria środowiska, umożliwiające wykonywanie obowiązków wynikających z treści ogłoszenia.  

3.Uprawnienia budowlane w zakresie budownictwa wodnego lub melioracji.

4.Minimum 3-letnia praktyka w gospodarce wodnej.

5.Znajomość organizacji i zasad funkcjonowania Wielkopolskiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych w Poznaniu.

6.Znajomość programów: Word i Excel.

7.Umiejętność prowadzenia samochodu osobowego ( kat. B).

 

Wymagania dodatkowe

- umiejętność kosztorysowania (program Sykal),

- znajomość terenu,

- osoba ubiegająca się o pracę na przedmiotowym stanowisku powinna być sumienna, odpowiedzialna, komunikatywna, dyspozycyjna,

- znajomość obsługi urządzeń biurowych.

 

Wymagane dokumenty:

- list motywacyjny,

- życiorys (cv),

- kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie,

- kopie dokumentów potwierdzających staż pracy i uprawnienia budowlane,

- kopia dwóch stron dowodu osobistego,

- oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji,

- oświadczenie kandydata o korzystaniu w pełni z praw publicznych,

- oświadczenie kandydata o niekaralności za przestępstwa popełnione umyślnie,

- inne dodatkowe dokumenty o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach wymagane na danym stanowisku pracy.

 

Informacja o stanowisku pracy:

Praca na stanowisku ma charakter biurowo-terenowy. System pracy 1-zmianowy, stosowane materiały: komputer. Kwalifikacje zawodowe i zdrowotne: właściwe. Stanowisko spełnia wymagania przepisów bhp – opracowana jest ocena ryzyka zawodowego.

Informacja o wskaźniku zatrudnienia osób niepełnosprawnych:

W miesiącu maju 2017 roku wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Wielkopolskim Zarządzie Melioracji i Urządzeń Wodnych w Poznaniu, w rozumieniu  przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych jest niższy niż 6%.

 

Termin i miejsce składania ofert:

Oferty zawierające wymienione dokumenty oraz nr ogłoszenia należy składać osobiście  lub pocztą w terminie 10 dni od dnia opublikowania w BIP pod adresem: 

 Wielkopolski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Poznaniu

 Dział Organizacyjno-Administracyjny, 61-823 Poznań, ul. Piekary 17 ( II piętro, pok. 201 ) 

 

Dodatkowe informacje:

Dokumenty, które wpłyną do  Wielkopolskiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych w Poznaniu po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane. Kontaktować będziemy się tylko z kandydatami spełniającymi wymagania formalne. Osoby, których oferty zostaną odrzucone nie będą powiadamiane.

Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej  wzmiuw.pl/bip oraz na tablicy informacyjnej WZMiUW w Poznaniu przy ul. Piekary 17 ( II piętro ).


                                                                                                 Poznań, dnia 3 sierpnia 2017 r.

Informacja o wynikach naboru

Wielkopolski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Poznaniu

ul. Piekary 17, 61-823 Poznań  

             Informujemy, że w wyniku zakończenia procedury naboru na stanowisko urzędnicze (Ogłoszenie Nr 7/2017 z dnia 30 czerwca 2017 roku ) – Kierownika Działu Przygotowania i Realizacji Inwestycji Melioracyjnych w Wielkopolskim Zarządzie Melioracji i Urządzeń Wodnych w Poznaniu wybrana została Pani:

Daria Krupa-Palacz zam. w Strykowie

Uzasadnienie  dokonania  wyboru:

Kandydatka spełnia wszystkie wymagania formalne, podczas rozmowy kwalifikacyjnej wykazała się dobrą znajomością wymaganych na tym stanowisku zagadnień i w opinii komisji jest najlepszą kandydatką na proponowane stanowisko.

Osoba odpowiedzialna za:
- lista zmian do podstrony BIP:
     - a.kaczynska (2017-08-03 11:59:58)
     - a.kaczynska (2017-08-03 11:58:05)
     - a.kaczynska (2017-06-30 12:02:08)
Osoba odpowiedzialna za:
- wprowadzenie informacji do podstrony BIP: (2014-07-23)
- lista zmian do podstrony BIP:
     - Użytkownik AdminHydro (2015-02-12 10:19:53)
     - Użytkownik AdminHydro (2015-02-12 09:05:03)
     - Użytkownik AdminHydro (2015-02-12 09:04:38)