Licznik odwiedzin 7310

Aktualna pozycja » http://wzmiuw.pl/bip/ » Zarząd Poznań  

Zarząd Poznań

Ogłoszenie o naborze Nr 6/2017


    Poznań, 30 czerwca 2017 r. 

 Ogłoszenie Nr  6  / 2017 

Wielkopolski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Poznaniu poszukuje kandydata na stanowisko  starszego inspektora  ds. rozliczeń inwestycji w Dziale Przygotowania i Realizacji Inwestycji Melioracyjnych w pełnym wymiarze czasu pracy. 

Zakres głównych obowiązków:

1.    Prowadzenie rejestru dokumentów finansowo – księgowych dot. inwestycji melioracyjnych.

2.    Sprawdzanie pod względem merytorycznym oraz rachunkowym faktur częściowych oraz końcowych za wykonane zadania inwestycyjne oraz usługi.

3.    Prowadzenie monitoringu płynności finansowej w ramach realizacji inwestycji z uwzględnieniem wszystkich źródeł finansowania.

4.    Sprawdzanie pod względem formalno- rachunkowym protokołów odbioru częściowego i końcowego robót inwestycyjnych.

5.   Wykonanie rocznych sprawozdań z zapłaconych faktur przez Rejonowe Oddziały WZMiUW i Inspektoraty za wykonane roboty oraz nakłady na przygotowanie do realizacji zadań, z podziałem na źródła finansowania.

6.    Prawidłowe rozliczanie środków w ramach realizacji Programu Inwestycyjnego z uwzględnieniem wszystkich źródeł finansowania.

7.    Przygotowanie materiałów niezbędnych do podpisania umów dotacji z WFOŚiGW.

8.    Rozliczanie rat dotacji z WFOŚiGW,   przygotowanie załączników, sprawdzenie rachunkowe zestawień.

9.    Udział w opracowaniu wniosków oraz prowadzenie spraw związanych z realizacją i rozliczaniem inwestycji finansowanych z  programów unijnych.

10. Sporządzanie zapotrzebowań miesięcznych, kwartalnych i rocznych do WUW  i UMWW na środki budżetu państwa dla zadań inwestycji melioracyjnych finansowanych z budżetu państwa, programów unijnych: PROW i WRPO oraz innych środków: WFOŚiGW, FOGR, środków samorządowych. Uzgadnianie z Rejonowymi Oddziałami aktualnie potrzebnych kwot oraz uzgadnianie z działem FK  rozdysponowania otrzymanych środków dla Rejonowych Oddziałów.

11. Sporządzanie na koniec miesiąca stanu zafakturowania z podziałem na źródła finansowania dla zadań realizowanych przez Zarząd oraz zestawień kwartalnych i rocznych dla Rejonowych Oddziałów.

12. Sporządzanie harmonogramu realizacji dochodów i wydatków WZMiUW obejmujący wszystkie źródła finansowania dla inwestycji melioracyjnych.

13. Sporządzanie dla działu PL comiesięcznych sprawozdań z wykonania rzeczowego i finansowego dla zadań realizowanych przez Inspektoraty bezpośrednio podległe Zarządowi.

14. Sporządzanie sprawozdania z wykonywania obiektów małej retencji wodnej RRW-13.

15. Sporządzanie informacji do Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi z realizacji zadań z zakresu melioracji wodnych dla Województwa Wielkopolskiego ze środków Unii Europejskiej oraz środków krajowych.

16. Współopracowywanie rocznych planów finansowo-rzeczowych związanych z przejmowaniem i wykupami gruntów oraz sprawozdań z wykonania na półrocze oraz koniec roku dla zadań inwestycyjnych.

17. Współudział w przygotowywaniu i prowadzeniu spraw formalno- prawnych związanych z uregulowaniem spraw własnościowych gruntów zajętych pod cieki i urządzenia melioracyjne w latach ubiegłych oraz aktualnie realizowanych inwestycji.

18. Koordynowanie, przygotowywanie i przekazywanie materiałów oraz uzgadnianie terminów w Starostwach w celu podpisania aktów notarialnych.

19. Prowadzenie rozliczeń za wykupy gruntów oraz zawarte akty notarialne wraz z opisem faktur.

20. Współdziałanie z działem Radców Prawnych ww. sprawach

21. Analizowanie i gromadzenie aktualnych aktów prawnych związanych z rozliczaniem inwestycji z różnych źródeł finansowania.

22. Prowadzenie wewnętrznej kontroli wstępnej i bieżącej w przedmiocie zagadnień wynikających z zakresu czynności oraz udział w przypadku wyznaczenia w kontrolach innych komórek Zarządu.

23. Prowadzenie i gromadzenie na bieżąco teczek problemowych zagadnień wynikających bezpośrednio z zakresu pełnionych obowiązków służbowych.

24. Wykonywanie innych poleceń Dyrekcji WZMiUW oraz Kierownika Działu.

Wymagania niezbędne

1.Obywatelstwo polskie.

2.Wykształcenie wyższe kierunkowe: melioracja, gospodarka wodna, ochrona środowiska,  umożliwiające wykonywanie obowiązków wynikających z treści ogłoszenia.  

3.Minimum 3-letnia praktyka w ochronie środowiska.

4.Znajomość organizacji i zasad funkcjonowania Wielkopolskiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych w Poznaniu.

5.Znajomość programów: Word i Excel.

6.Umiejętność prowadzenia samochodu osobowego ( kat. B).

Wymagania dodatkowe

- umiejętność kosztorysowania (program Sykal),

- znajomość terenu,

- osoba ubiegająca się o pracę na przedmiotowym stanowisku powinna być sumienna, odpowiedzialna, komunikatywna, dyspozycyjna,

- znajomość obsługi urządzeń biurowych.

 

Wymagane dokumenty:

- list motywacyjny,

- życiorys (cv),

- kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie,

- kopie dokumentów potwierdzających staż pracy,

- kopia dwóch stron dowodu osobistego,

- oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji,

- oświadczenie kandydata o korzystaniu w pełni z praw publicznych,

- oświadczenie kandydata o niekaralności za przestępstwa popełnione umyślnie,

- inne dodatkowe dokumenty o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach wymagane na danym stanowisku pracy.

 

Informacja o stanowisku pracy:

Praca na stanowisku ma charakter biurowo-terenowy. System pracy 1-zmianowy, stosowane materiały: komputer. Kwalifikacje zawodowe i zdrowotne: właściwe. Stanowisko spełnia wymagania przepisów bhp – opracowana jest ocena ryzyka zawodowego.

Informacja o wskaźniku zatrudnienia osób niepełnosprawnych:

W miesiącu maju 2017 roku wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Wielkopolskim Zarządzie Melioracji i Urządzeń Wodnych w Poznaniu, w rozumieniu  przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych jest niższy niż 6%.

Termin i miejsce składania ofert:

Oferty zawierające wymienione dokumenty oraz nr ogłoszenia należy składać osobiście lub pocztą w terminie 10 dni od dnia opublikowania w BIP pod adresem: 

Wielkopolski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Poznaniu

Dział Organizacyjno-Administracyjny, 61-823 Poznań, ul. Piekary 17 ( II piętro, pok. 201 ) 

 

Dodatkowe informacje:

Dokumenty, które wpłyną do  Wielkopolskiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych w Poznaniu po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane. Kontaktować będziemy się tylko z kandydatami spełniającymi wymagania formalne. Osoby, których oferty zostaną odrzucone nie będą powiadamiane. Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej  www.wzmiuw/bip oraz na tablicy informacyjnej WZMiUW w Poznaniu przy ul. Piekary 17 ( II piętro ).


Poznań, dnia 31 lipca 2017 r.

Informacja o wynikach naboru

Wielkopolski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Poznaniu

ul. Piekary 17, 61-823 Poznań   

             Informujemy, że w wyniku zakończenia procedury naboru na stanowisko urzędnicze (Ogłoszenie Nr 6/2017 z dnia 30 czerwca 2017 roku ) – starszego inspektora ds. rozliczeń inwestycji w Wielkopolskim Zarządzie Melioracji i Urządzeń Wodnych w Poznaniu wybrana została Pani:

Anna Karlik-Maćkowiak zam.  w Środzie Wlkp.

Uzasadnienie  dokonania  wyboru:

Kandydatka spełnia wszystkie wymagania formalne, podczas rozmowy kwalifikacyjnej wykazała się dobrą znajomością wymaganych na tym stanowisku zagadnień i w opinii komisji jest najlepszą kandydatką na proponowane stanowisko.

Osoba odpowiedzialna za:
- lista zmian do podstrony BIP:
     - a.kaczynska (2017-07-31 10:44:25)
     - a.kaczynska (2017-07-31 10:37:10)
     - a.kaczynska (2017-06-30 11:45:03)
Osoba odpowiedzialna za:
- wprowadzenie informacji do podstrony BIP: (2014-07-23)
- lista zmian do podstrony BIP:
     - Użytkownik AdminHydro (2015-02-12 10:19:53)
     - Użytkownik AdminHydro (2015-02-12 09:05:03)
     - Użytkownik AdminHydro (2015-02-12 09:04:38)