Zarząd Poznań         Informacje         HydroMonitor         


Struktura organizacyjna

Wielkopolski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Poznaniu

Wojewódzka, samorządowa jednostka budżetowa utworzona przez Samorząd Województwa Wielkopolskiego Uchwałą Nr VII/34/99 z dnia 22 lutego 1999 roku

W oparciu o statut nadany przez Sejmik Województwa Wielkopolskiego Uchwałą Nr XXII/374/12 z dnia 25 maja 2012 roku oraz pełnomocnictwo udzielone Uchwałą Nr 975/2011 z dnia 10 sierpnia 2011 roku Zarządu Województwa Wielkopolskiego realizuje niżej podane zadania:

 1. Programuje, planuje, przygotowuje oraz nadzoruje wykonanie urządzeń melioracji podstawowych i szczegółowych (zadania z administracji rządowej).
 2. Programuje, planuje, nadzoruje i realizuje zadania z zakresu małej retencji wodnej w województwie.
 3. Administruje, utrzymuje i konserwuje urządzenia melioracji podstawowych, zapewniając obsługę , bezpieczeństwo i właściwe funkcjonowanie w/w urządzeń (zadania z administracji rządowej).
 4. Prowadzi ewidencję urządzeń wodno-melioracyjnych województwa wielkopolskiego.
 5. Realizuje zadania z zakresu ochrony przed powodzią, a w szczególności:
  • odpowiada za stan techniczny wałów przeciwpowodziowych i urządzeń hydrotechnicznych,
  • administruje i odpowiada za stan wojewódzkich magazynów przeciwpowodziowych,
  • bierze udział w ewentualnych akcjach przeciwpowodziowych,
  • współpracuje w sprawach przeciwpowodziowych z samorządami powiatowymi i gminnymi.
 6. Sprawuje w imieniu Marszałka Województwa Wielkopolskiego nadzór nad związkami spółek wodnych.
 7. Sprawuje zarząd i administrację nad powierzonym mieniem.
Przedsięwzięcie pn.: „ZINTEGROWANY SYSTEM MONITOROWANIA I STEROWANIA
URZĄDZENIAMI PRZECIWPOWODZIOWYMI WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO” dofinansowane przez
Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu.

Wielkopolski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Poznaniu

61-823 Poznań
ul. Piekary 17

tel.: 61 64 75 401    tel.: 61 85 22 069     fax: 61 852 55 61

Strona główna    Aktualności    Zamówienia publiczne    Galeria    Kontakt